Internationell handel

I DET HÄR AVSNITTET:

  Vi följer alla tillämpliga internationella handelslagar, inklusive import- och exportregleringar, efterlevnad av sanktioner, antibojkottlagar och lagar om penningtvätt. Alla har vi ett ansvar för att säkerställa att vi följer alla handelslagar och regleringar i alla länder där vi är verksamma.

  När Danaher fortsätter att expandera globalt har vi som hanterar varuimport och exportreglerade artiklar, teknik och tjänster en skyldighet att förstå och följa gällande regleringar. Det inkluderar import- och exportförordningar, planer för kontroll av teknologi, villkor och bestämmelser för exportlicenser som kan gälla för verksamheten eller anläggningen samt Danahers policyer om efterlevnad av import- och exportpolicyer.

  Exportregleringar 

  Alla medarbetare har ett ansvar för att följa exportlagar. Exportregleringar styr transporter av gods, tjänster och teknologi till ett annat land. Notera att exportregleringar styr många typer av informationsutbyten över nationsgränser, inklusive e-postöverföringar och webbåtkomst till olika servrar som kan innehålla exportreglerade tekniska data. USA övervakar även överföring av vissa exportreglerade tekniska data till icke-amerikaner i USA.

  Importregleringar 

  Alla medarbetare har ett ansvar för att följa importlagar. Importlagar och -regleringar styr varuimporten. Sådana lagar säkerställer att endast tillåtna varor förs in i det importerande landet, och att korrekta skatter och avgifter betalas på sådana varor. Vi måste bland annat uppge korrekta uppgifter om varor/beteckningar, kommersiellt värde och ursprungsland för samtliga importerade varor. 

  Export- och importregleringar

  Om du arbetar med att transportera varor och tjänster över nationsgränser på uppdrag av vårt företag eller våra kunder, måste du följa de lagarna, oavsett var du befinner dig. Om en konflikt uppstår mellan amerikansk lag och lokal handelslag, gäller amerikansk lag. Konsultera alltid teamet för efterlevnad av handelsregler eller juridiska avdelningen för korrekt vägledning i detta ämne.

  Lagar om penningtvätt 

  Danaher följer alla lagar som förbjuder penningtvätt eller finansiering i olagligt eller illegitimt syfte. Penningtvätt är en process där personer eller grupper försöker dölja intäkter från olagliga aktiviteter eller försöker göra så att källan till deras olagligt förtjänade pengar verkar vara legitim. Alla medarbetare måste säkerställa att de gör affärer med kunder som har gott rykte, i legitima affärssyften med lagligt förtjänade pengar. 

  Det är viktigt att vi kan och följer alla lagar och regelverk som finns för att förhindra penningtvätt. Det innebär att vi endast får göra utbetalningar och ta betalt för varor och tjänster via godkända och dokumenterade betalningssätt, och att vi måste vara vaksamma och använda vårt eget, goda omdöme när vi hanterar ovanliga kundtransaktioner. 

  Håll utkik efter varningsflaggor som till exempel begäran från potentiell kund eller leverantör om kontant betalning eller andra ovanliga betalningsvillkor. Om du misstänker penningtvätt, säg vad du vet och anmäl det.

  Ta reda på mer:
  Importpolicy
  Exportpolicy