Rättvisa handelsvillkor och leverantörsrelationer

I DET HÄR AVSNITTET:
  Att leva upp till och överträffa kundernas förväntningar börjar med att lyssna. Att lyssna till kundens röst är nyckeln till att förstå kundens behov och leverera högsta kvalitet.

  Våra leverantörer och affärspartner bidrar starkt till vår framgång. För att skapa en miljö där de känner sig motiverade att fortsätta arbeta med oss, måste de vara säkra på att de behandlas på ett etiskt och lagenligt sätt. Det betyder att vi aldrig ska utsätta någon för orättvis behandling genom manipulation, hemlighållande, missbruk av konfidentiell information, förvrängning av fakta eller andra ohederliga affärsmetoder.

  • Köp material och välj affärspartner utifrån behov, kvalitet, service, pris, villkor och andra relevanta förhållanden. Ta leverantörsbeslut som tillvaratar Danahers intressen, inte för personlig vinning eller för att skaffa fördelar för dig eller en familjemedlem.

  • Skydda vår konfidentiella och skyddade information samt våra affärshemligheter med ett sekretessavtal, när det är lämpligt. Skydda även all konfidentiell information eller personuppgifter som en leverantör lämnar till Danaher.

  • Håll utikik efter tecken på att våra affärspartner bryter gällande lagar och regelverk, inklusive mutor och korruption, miljölagar, arbetsrätt, mänskliga rättigher och arbetsmiljölagar. Om du har några frågor eller känner oro över någon leverantörs handlingar, kan du tala med din chef.

  Vi ska enbart ha affärsförbindelser med leverantörer som följer gällande lagar och uppfyller våra krav, inklusive mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljölagar, hälsa och säkerhet. Våra förväntningar på våra leverantörer beskrivs i Danahers uppförandekod för leverantörer.

  Frågor och svar

  En representant för en av våra leverantörer påstår att de kan hjälpa oss att vinna ett uppdrag från en kund. Jag tror att de tänker erbjuda lyxiga resor och underhållning för en av kundens högsta chefer. Borde jag göra någonting åt det?

  Ja, för vi ska aldrig vinna uppdrag på ett olämpligt sätt och som även kan handla om en olaglig muta. Vi måste utvärdera vår relation med leverantören och säkerställa att den här personens aktiviteter inte är representativa för hur leverantören sköter sina affärer. Vi måste även skyndsamt tala om för kunden att den här leverantören inte agerar på vårt uppdrag. Du måste diskutera situationen omedelbart med vår juridiska avdelning.

  Ta reda på mer:
  Danahers uppförandekod för leverantörer
  Danahers antikorruptionspolicy