Intressekonflikter

I DET HÄR AVSNITTET:

  En intressekonflikt uppstår när en medarbetares privata intressen på något sätt kolliderar och även verkar kollidera med Danahers intressen.

  Att det finns en verklig eller potentiell intressekonflikt strider inte nödvändigtvis mot vår kod. Men att i någon roll fortsätta arbeta för Danaher, eller att delta i ett beslut som berör en intressekonflikt utan att avslöja den är ett brott.

  Vid frågor och avslöjanden om intressekonflikter, vänligen kontakta den juridiska avdelningen.

  Avslöjanden och godkännande

  Medarbetare förbjuds att arbeta för Danaher i någon roll, eller att delta i ett beslut som berör en intressekonflikt, såvida inte konflikten har anmälts och avslöjats helt för medarbetarens chef, varpå chefen har godkänt den föreslagna aktiviteten samt att medarbetaren följer alla särskilda procedurer som chefen kräver för att mildra konflikten.

  Vidare måste även verksamhetsutövande företags L1-medlemmar med potentiella intressekonflikter få skriftligt tillstånd av relevant Platform General Counsel eller Platform Chief Compliance Officer, och Platform- och Danaher Corporation-medarbetare måste även få skriftligt tillstånd av Danaher Corporation General Counsel eller Danaher Corporation Chief Ethics and Compliance Officer.

  Det är inte möjligt att ta upp varje situation som kan innebära en intressekonflikt, men det finns vissa situationer där konflikter är särskilt vanliga. Att känna igen en potentiell konflikt hjälper dig att undvika en sådan. Nedan finns några viktiga exempel och vägledning:

  • Extern anställning – Du får inte bygga upp ett företag eller arbeta för något annat företag utöver Danaher eller Danaher-företagen, som konkurrerar eller avser att konkurrera med Danaher eller Danaher-företagen, eller som stör ditt arbete på Danaher. Du bör även se till att få skriftligt tillstånd av juridiska avdelningen innan du tackar ja till att vara med i en styrelse för en icke vinstdrivande organisation.

  • Styrelsearbete – Medarbetare får inte vara med i en styrelse för ett icke vinstdrivande företag som inte ingår i Danaher, om man inte har fått tillstånd i förväg av Danaher Corporations Executive Vice President med ansvar för medarbetarens affärsverksamhet/företag, eller i fall som rör Danaher Corporation, en Executive Vice President, Danaher General Counsel och Chief Ethics and Compliance Officer.

  • Ekonomiska intressen – Det kan vara en konflikt om du, en nära vän eller familjemedlem har ekonomiska intressen i ett företag som gör affärer med eller på annat sätt kan påverka Danahers verksamhet.

  • Nära privata relationer – Att arbeta med släktingar och andra som du har en nära personlig relation med kan utgöra en intressekonflikt. Du bör inte handleda närstående familjemedlem och en närstående bör inte rapportera direkt till dig, om inte situationen har granskats och godkänts av HR. I alla övriga fall, vänd dig till din chef eller HR-avdelningen för vägledning.

  • Affärsmöjligheter – Utnyttja aldrig information eller affärsmöjligheter som du får reda på via ditt arbete på Danaher för din personliga vinning. Du bör heller inte dela sådan information med andra så att de får personlig vinning. Sådana möjligheter tillhör Danaher. Mer specifikt får medarbetare inte

   • Dra nytta av möjligheter som upptäcks under användning av Danahers egendom, information eller position för sin egen skull.
   • Använda Danahers egendom, information eller position för personlig vinning.
   • Konkurrera med Danaher.

  Affärsmöjligheter – särskilda överväganden för icke anställda ledamöter

  Enligt avsnitt 122(17) i Delaware General Corporate Law har Danaher Corporations styrelse antagit följande separata policy om affärsmöjligheter för icke anställda ledamöter som är med i styrelsen för Danaher Corporation (”externa ledamöter”).

  Danaher Corporation avsäger sig alla anspråk på eller förväntningar om erbjudande om möjlighet att delta i, och styrelseledamoten har ingen skyldighet att kommunicera, erbjuda eller presentera för Danaher Corporation möjlighet att delta i affärsaktivitet om vilken en extern ledamot får kunskap, såvida inte denna person får kunskap om sådan möjlighet, antingen

  (i) i förbindelse med utförandet av sin roll som styrelseledamot för Danaher Corporation eller under omständigheter som rimligen borde få extern ledamot att tro att personen som erbjuder möjligheten förväntar sig att den erbjuds till Danaher Corporation eller företagets dotterbolag, eller

  (ii) via användning av information eller egendom som tillhör Danaher Corporation eller företagets dotterbolag, om uppkommen möjlighet rör något som extern ledamot rimligen kan förväntas tro är av intresse för Danaher Corporation eller företagets dotterbolag.

  Var proaktiv och undvik så långt det är möjligt varje situation som kan leda till att det på något sätt kan anses vara en intressekonflikt. Om du upptäcker att du har hamnat i en potentiell intressekonflikt eller situation, tala med din chef.

  Frågor och svar

  Jag har investerat i allmänna fonder som även omfattar våra konkurrenter och andra företag som vi gör affärer med. Är det en konflikt?

  Det är mycket osannolikt att det utgör en konflikt. Det är inte en intressekonflikt om ditt intresse är begränsat till innehav av allmänna värdepapper, såsom vanliga aktier eller preferensaktier, som utgör mindre än två procent av aktuell typ. Eftersom din investering avser en allmän fond har du heller inte möjlighet att påverka beslut som fattas av andra företag.

  Jag är inte säker på vad som menas med uttrycket ”närstående familjemedlem”. Omfattar intressekonflikter människor jag har en nära personlig relation med såväl som med faktiska släktingar?

  När vi talar om "närstående familjemedlem" inkluderar vi makar, sambo, barn, styvbarn, föräldrar, svärföräldrar, syskon, svåger/svägerska och andra personer som du är släkt med och som delar hem. Mer allmänt avses vår policy om intressekonflikt omfatta alla nära relationer som kan skapa en faktisk intressekonflikt eller som kan uppfattas göra det. Även om det är omöjligt att förutsäga alla omständigheter, bör du vara uppmärksam på om en aktivitet eller relation stör - eller andra kan uppfatta att den stör - din objektivet. Om du känner minsta oro över någon personlig relation, ta upp saken med din chef.

  En son till en kollega har precis börjat i vårt team. Är det tillåtet?

  I allmänhet kan släktingar arbeta i samma team eller avdelning, förutsatt att relationen redovisas och godkänns av din chef. Men om en mycket närstående familjemedlem är i position att anställa, leda eller påverka hantering eller kompensation av annan släkting, utgör det en intressekonflikt som måste redovisas för HR-avdelningen och hanteras enligt ovan.

  Ta reda på mer om vår policy