Dokumentation och finansiell rapportering

I DET HÄR AVSNITTET:
  Via kaizen och genom ständiga förbättringar tar vi hand om kundens behov med åtgärder som bidrar till det gemensamma bästa. Vi sätter ribban högt, för oss själva och andra.

  Investerare, statstjänstemän och andra litar till vår korrekta bokföring och dokumentation. Korrekt information är även ytterst viktigt inom företaget så att vi kan fatta väl underbyggda affärsbeslut.  

  Medarbetare som arbetar med ekonomi och bokföring eller med uppgifter som påverkar produktkvaliteten har ett särskilt ansvar på det här området. Alla bidrar vi dock till processen att dokumentera affärsresultat och sköta löpande redovisning. Vi har alla ett ansvar för att säkerställa att uppgifterna vi lämnar till Danahers bokföring är fullständiga, korrekta och begripliga.

  För att säkerställa att vi lever upp till vårt ansvar att samarbeta med granskningar, utredningar och förfrågningar om juridiska dokument, måste vi arkivera uppgifter i enlighet med våra policyer, inkomma med fullständiga svar med all information som begärs och att inte redigera, modifiera eller radera begärda upplysningar.

  • Säkerställ att företagets dokumentation inklusive finansiella poster, kostnadsrapporter och tidrapporter är tydliga och fullständiga och inte döljer sanningen bakom transaktionen.

  • Lämna aldrig in oriktiga uppgifter om försäljning, försändelser eller bokför dem i förtid, under- eller överskatta kända skulder och tillgångar, eller dröj med att uppge poster som ska kostnadsföras.

  • Säkerställ att alla uppgifter om teknik, kvalitet och produktion är korrekta. Lämna aldrig in oriktiga uppgifter eller utforma dem på ett vilseledande sätt.

  • Upprätta inga oredovisade företagsfonder eller tillgångar, som exempelvis ”svarta kassor” eller någon annan typ av konton med oredovisade medel.

  • Medarbetare som arbetar med att upprätta årsredovisning eller bokslut åt Danaher Corporation har skyldighet att säkerställa att den är fullständig och inte innehåller några oriktiga eller vilseledande uppgifter.

  • Utöva aldrig påtryckningar mot, manipulera eller vilseled externa revisorer som har till uppgift att granska vårt bokslut eller interna redovisning.

  Dokumenthantering och arkiveringsskyldighet

  Företagsdokument måste sparas så länge som krävs i affärssyfte eller enligt gällande lag. Dokument får endast förstöras i enlighet med dokumenthanteringspolicyn i din verksamhet, men aldrig som en reaktion på eller i väntan på utredning, åtal eller granskning.  

  Om du blir meddelad om revision får du inte ändra eller förstöra relevanta uppgifter. Kontakta juridiska avdelningen vid minsta osäkerhet om det lämpliga i dokumentförstöring.

  Frågor och svar

  Min chef har bett mig att bokföra en obekräftad försäljningspost i kvartalsrapporten för att uppnå våra mål. Men försäljningen kommer inte att avslutas före utgången av kvartalet. Ska jag göra som hon säger?

  Nej, du ska alltid bokföra kostnader och intäkter under korrekt tidsperiod. Att uppge försäljning som inte är avslutad utgör en förvanskning och kan vara bedrägeri. Du måste ta upp problemet med din chef och om du tycker det är obehagligt, använd Speak Up! eller ta hjälp av någon av de andra resurserna i koden.

  Ta reda på mer om vår policy