Ytterligare etik- och efterlevnadsresurser

I DET HÄR AVSNITTET:

  Ytterligare resurser finns på plattformen eller inom OpCo.  Gå till etik- och efterlevnadssidan på Danaher Connect för en lista på alla efterlevnadsresurser. 

  För allmänna förfrågningar, välkommen att kontakta integrity.answers@danaher.com

  För frågor om efterlevnadsutbildning kan du kontaka din HR-kontaktpunkt (POC)

  Speak Up!

  Speak Up!-programmet finns till för dig när du har frågor, söker vägledning och vill anmäla din oro på ett anonymt och konfidentiellt sätt.  Medarbetare uppmuntras och förväntas ställa frågor om etik och efterlevnad, och de är skyldiga att anmäla faktiska eller potentiella brott mot lagar, vår uppförandekod eller annan Danaher-policy. När du gör ledningen uppmärksam på frågor och brott hjälper du till att säkerställa att Danaher och verksamhetsutövande företag uppnår och upprätthåller högsta nivån av etik och efterlevnad, och du bidrar till att bygga grunden för vår framgång i framtiden! 

  Exempel på några områden där medarbetare kan använda Speak Up! för att anmäla oro är

  • bokföring, redovisning och granskning av oegentligheter
  • förfalskning av kostnadsrapporter eller oegentligheter
  • mutor, korruption eller olagliga betalningar
  • felaktig dokumentation
  • oriktiga räkenskaper (eller avsikt att upprätta oriktiga eller inkorrekta räkenskaper)
  • kriminellt beteende
  • lagbrott
  • diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen
  • produktkvalitetsproblem
  • tillverkningspraxis
  • brott mot (eller avvikelse från) miljö, hälsa och säkerhet (EHS)-standarder
  • intressekonflikter
  • stöld eller bedrägeri
  • våld på arbetsplatsen
  • droganvändning. 

  Så anmäler man ett ärende

  Du kan anmäla alla typer av ärenden till din närmaste chef eller till någon av följande resurser:

  • annan chef på ditt Danaher-företag
  • HR- eller juridiska/efterlevnadsavdelningen på ditt Danaher-företag
  • en företrädare för Danaher Corporations ledning
  • en företrädare för Danaher Corporations internrevision
  • integritet och efterlevnad, hjälplinje: http://www.danaherintegrity.com 
  • en företrädare för Danaher Corporations styrelse.

  Vänligen observera att vårt Speak Up!-program administreras av en tredjepartsleverantör och inte av Danaher för att säkerställa anonymiteten och konfidentialiteten för din anmälan.  Du uppmuntras att anmäla brott som anges i vår uppförandekod och även fråga efter vägledning om våra policyer och procedurer samt lämna konstruktiva förslag och berättelser.

  Dina uppgifter kommer vår tredjepartsleverantör att skicka till Danaher helt konfidentiellt och anonymt, om du så önskar. Vi försäkrar att dina kommentarer kommer att noteras.  Telefonnummer till Speak Up! kan komma att ändras utan föregående meddelande, men du kan alltid hitta uppdaterad information på 

  www.danaherintegrity.com

  Danaher stödjer medarbetares rätt att uttala sig i samhällsfrågor och engagera sig i vissa aktiviteter som rör deras anställningsvillkor. Ingenting i koden eller i våra andra policyer är avsett att begränsa eller hindra rätten att engagera sig i aktiviteter som omfattas av amerikansk lag paragraf sju i National Labor Relations Act, eller annan lokal lag eller tillämpbart regelverk, såsom diskussion om löner, arbetstid, arbetsförhållanden, hälsorisker och säkerhetsfrågor.

  Kodens existens och innehåll kommer att förmedlas till aktieägarna och göras tillgänglig på Danahers webbplats. 

  Under vissa omständigheter kan Danaher göra undantag från bestämmelser i vår uppförandekod. Alla undantag kräver skriftligt förhandsgodkännande av Danaher Corporations styrelse, verkställande direktör, chefsjurist eller chef för etik och efterlevnad. Ett undantag för Danaher Corporation-ledamot eller -direktör kan endast göras av Danaher Corporations styrelse. Alla undantag kommer omgående att offentliggöras så långt lagen eller New York Stock Exchange kräver.

  Vår uppförandekod medför inga avtalsenliga rättigheter eller ändrar anställningsrelationen som en medarbetare har med sitt anställande DHR-företag (utom i den utsträckning vår kod är inkorporerad i ett anställningsavtal, kollektiva förhandlingar eller arbetsavtal eller liknande som gäller för anställning). Medarbetare har rätt att frivilligt avstå från anställning i enlighet med lagliga eller avtalsförpliktelser. Företaget kan även avsluta anställningen närhelst det anser att det är i företagets intresse att göra det, i enlighet med tillämpliga lagar och anställningsavtal som styr anställning. Varhelst det används i vår kod refererar termen ”anställningsavtal” inte enbart till anställningsavtal, utan även till tillämpliga kollektiva förhandlingar, arbetsavtal och liknande avtal.

  Bestämmelserna i koden är tillägg, och ändrar eller ersätter inte andra policyer eller procedurer.