Konflikt interesów

W TYM DZIALE:

  Do „konfliktu interesów” dochodzi, gdy prywatny interes pracownika koliduje lub choćby wydaje się kolidować z interesem korporacji Danaher.

  Pojawienie się faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów nie musi oznaczać naruszenia Kodeksu. Jednak dalsza praca w firmie, na dowolnym stanowisku, lub udział w podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji, która uwikłana jest w konflikt interesów – bez ujawniania tego faktu – jest naruszeniem.

  W przypadku pytań lub chęci ujawnienia konfliktu interesów, skontaktuj się z Działem Prawnym.

  Ujawnienie i pozwolenia

  Pracownikom nie wolno pełnić w firmie takiej funkcji ani brać udziału w podejmowaniu takiej decyzji, które wiążą się z powstaniem konfliktu interesów, chyba że sprawa zostanie przekazana na wyższy szczebel, a konflikt zostanie ujawniony przełożonemu danego pracownika; przełożony zaakceptuje proponowane działania; a pracownik podejmie odpowiednie kroki, określone przez przełożonego, których celem jest zażegnanie konfliktu.

  Ponadto pracownicy Spółki operacyjnej L1 uwikłani w potencjalne konflikty, muszą otrzymać pisemną zgodę od Radcy Prawnego lub Prezesa ds. Zgodności z przepisami danej platformy, a pracownicy platformy i korporacji Danaher muszą otrzymać pisemną zgodę od Radcy Prawnego lub Prezesa ds. Etyki i Zgodności z przepisami korporacji Danaher.

  Opisanie wszystkich sytuacji, które mogłyby rodzić konflikt, nie jest możliwe. Można natomiast wymienić sytuacje, które często rodzą konflikty. Umiejętność rozpoznania potencjalnego konfliktu może pomóc w uniknięciu go. Poniżej znajdziesz przykłady i wskazówki:

  • Zewnętrzne zatrudnienie – Nie wolno prowadzić działalności biznesowej ani pracować dla żadnej firmy innej niż Danaher i spółki korporacji Danaher, która konkuruje bądź zamierza konkurować z firmą Danaher, działalność ta lub praca nie mogą również przeszkadzać w pracy dla firmy Danaher. Należy także otrzymać pisemną zgodę Działu Prawnego na udział w zarządzie organizacji non-profit.

  • Praca w zarządzie – Pracownicy nie mogą być członkami zarządu żadnej firmy non-profit, nienależącej do korporacji Danaher, o ile nie otrzymają wcześniej zgody od Wiceprezesa korporacji Danaher odpowiedzialnego za firmę / spółkę operacyjną zatrudniającą danego pracownika lub - w przypadku korporacji Danaher - od Dyrektora Zarządzającego, Radcy Prawnego korporacji i Prezesa ds. Etyki i Zgodności z Przepisami.

  • Interesy finansowe – Źródłem konfliktu może być sytuacja, w której Ciebie, Twojego bliskiego znajomego lub członka rodziny łączą finansowe powiązania z firmą, która prowadzi interesy z korporacją Danaher bądź ma inny wpływ na działania korporacji Danaher.

  • Bliskie relacje osobiste - Praca z bliskimi lub każdym, z kim łączą pracownika osobiste relacje, może rodzić konflikt interesów. Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której pracownik jest przełożonym członków swojej najbliższej rodziny lub członkowie rodziny podlegają bezpośrednio pod niego - chyba że sytuacja została przeanalizowana i zaakceptowana przez Dział HR. Wszystkie inne przypadki należy skonsultować z przełożonym lub z Działem HR.

  • Możliwości biznesowe – Nigdy nie należy wykorzystywać dla osobistych korzyści informacji ani możliwości biznesowych uzyskanych z racji pracy w korporacji Danaher, nie wolno również umożliwiać wykorzystywania takich informacji dla osobistych korzyści jakimkolwiek innym osobom. Możliwości te może wykorzystywać wyłącznie firma Danaher. W szczególności pracownikom nie wolno:

   • wykorzystywać możliwości, o których dowiedzieli się dzięki własności firmy, zdobytym w niej informacjom lub swojemu stanowisku;
   • wykorzystywać własność firmy, należące do niej informacje, a także stanowisko pracy dla osobistego zysku;
   • konkurować z korporacją Danaher.

  Możliwości biznesowe – Specjalny status dyrektorów niebędących pracownikami

  Zgodnie z punktem 122(17) Prawa spółek Stanu Daleware, Zarząd korporacji Danaher przyjął poniższy regulamin dotyczący możliwości biznesowych dla dyrektorów niebędących pracownikami, którzy są członkami Zarządu korporacji Danaher („dyrektorzy zewnętrzni”). 

  Korporacja Danaher zrzeka się wszelkiego zysku i oczekiwań, a także możliwości udziału, a dyrektor nie ma obowiązku informowania, oferowania ani przedstawiania korporacji Danaher jakiejkolwiek możliwości biznesowej, o której dyrektor zewnętrzny uzyska informacje, o ile dyrektor zewnętrzny nie uzyska takich informacji:

  (i) w związku z pełnieniem swoich obowiązków dyrektora w korporacji Danaher lub w okolicznościach, które powinny rodzić u dyrektora zewnętrznego uzasadnione przekonanie, że osoba przedstawiająca możliwości biznesowe spodziewa się zaoferowania ich korporacji Danaher lub jednemu z jej podmiotów zależnych, lub

  (ii) w związku z korzystaniem z informacji lub własności korporacji Danaher lub jednego z jej podmiotów zależnych, jeśli oferowana możliwość jest tego rodzaju, o którym dyrektor zewnętrzny ma uzasadnione powody przypuszczać, że przyniesie zysk korporacji Danaher lub jej podmiotowi zależnemu.

  Bądź proaktywny i staraj się unikać nawet takich sytuacji, które mogłyby rodzić wrażenie konfliktu interesów. Jeśli grozi Ci potencjalny konflikt interesów, porozmawiaj z przełożonym.

  Pytania i odpowiedzi

  Zainwestowałem w popularne fundusze wzajemne, a one z kolei inwestują w naszą konkurencję i firmy, z którymi robimy interesy. Czy zachodzi tu konflikt?

  Konflikt w tym wypadku jest mało prawdopodobny. Nie pojawi się, dopóki czerpiesz zyski z posiadania papierów wartościowych będących w obrocie publicznym (akcje zwykłe i uprzywilejowane), które stanowią mniej niż dwa procent określonej klasy. Ponadto, skoro inwestujesz za pośrednictwem funduszy wzajemnych będących w powszechnym obrocie, nie możesz wpływać na decyzje podejmowane przez inne firmy.

  Nie jestem pewna, jak rozumieć termin „członek najbliższej rodziny”. Czy konflikt interesów, poza osobami, z którymi jestem spokrewniona, obejmuje także osoby, z którymi łączą mnie bliskie osobiste relacje?

  „Członek najbliższej rodziny” to małżonek/małżonka, partner/partnerka, z którym(-ą) zamieszkujemy, dzieci, przybrane dzieci, rodzice, przybrani rodzice, rodzeństwo, teściowie oraz wszystkie osoby z Tobą związane, z którymi dzielisz gospodarstwo domowe. Ogólnie rzecz biorąc, nasz regulamin dotyczący konfliktu interesów ma za zadanie objąć wszelkie bliskie relacje, które mogą rodzić podejrzenie lub faktyczny konflikt interesów. Ponieważ nie można przewidzieć wszystkich okoliczności, należy zwracać uwagę, czy jakakolwiek aktywność bądź relacja nie zakłóca – lub w oczach innych osób nie zakłóca – obiektywnego osądu. Jeśli masz wątpliwości dotyczące jakiejkolwiek osobistej relacji, omów to ze swoim przełożonym.

  Syn kolegi dołączył niedawno do naszego zespołu. Czy to jest dozwolone?

  Zasadniczo osoby spokrewnione mogą pracować w tym samym zespole lub jednostce operacyjnej, o ile pokrewieństwo nie jest utrzymywane w tajemnicy i cała sytuacja jest zaakceptowana przez przełożonego. Jeśli jednak jeden członek rodziny decyduje o zatrudnieniu, nadzoruje lub ma wpływ na zarządzanie lub wynagrodzenie innego członka, dochodzi wówczas do konfliktu interesów, który powinien być zgłoszony do Działu HR i zażegnany w sposób opisany wyżej.

  Dowiedz się więcej na temat odpowiednich regulacji