Korzystanie z zasobów firmy

W TYM DZIALE:

  Wszystkim nam powierzono pieczę nad majątkiem firmy. Mamy obowiązek chronić go przed zgubieniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zniszczeniem oraz niewłaściwym użytkowaniem. Żadna komunikacja elektroniczna, prowadzona za pomocą majątku firmy i zarządzanych przez nią narzędzi, nie może być poufna.

  Do majątku firmy Danaher należą dobra materialne, obiekty, sprzęt, pojazdy, zapasy i zaopatrzenie, a także możliwości biznesowe, zasoby finansowe, własność intelektualna, informacje niejawne, archiwa, dokumenty, systemy informatyczne oraz dane.

  • Naszego majątku nie wolno oddawać ani sprzedawać nikomu bez odpowiedniego zezwolenia.
  • Używaj wyłącznie autoryzowanego oprogramowania, urządzeń i procedur.
  • Poczta elektroniczna, nasz system informatyczny, a także przechowywane w nich dane są traktowane jako własność firmy. Nie oczekuj prywatności przy korzystaniu z majątku firmy. Obowiązkiem firmy Danaher jest przedsięwziąć środki ostrożności, by chronić majątek firmy.
  • Ograniczone wykorzystywanie na prywatny użytek telefonów, Internetu, poczty elektronicznej i komunikatorów jest dozwolone, o ile nie koliduje z wykonywaniem obowiązków służbowych, z używaniem systemów na użytek działalności biznesowej firmy lub nie narusza regulacji korporacji Danaher.

  Wyłącznie kadra kierownicza uprawniona jest do podpisywania dokumentów lub podejmowania decyzji w imieniu korporacji Danaher bądź do upoważniania innych do tych czynności. W Twojej firmie umocowanie do podpisywania dokumentów oraz do akceptowania wydatków również jest ograniczone i przypisane do określonych stanowisk i osób. Podejmowanie zobowiązań biznesowych z pominięciem tych procedur w formie „umów na boku” i innych tego rodzaju metod jest niedopuszczalne.  

  Jeśli kiedykolwiek będziesz mieć wątpliwości, czy możesz podpisać dokument lub wykonać inną czynność w imieniu firmy lub jednego z jej podmiotów zewnętrznych, nie podejmuj żadnych kroków, dopóki nie potwierdzisz stosownych umocowań lub nie uzyskasz odpowiednich pozwoleń. 

  Pytania i odpowiedzi

  Prowadzę własną firmę sprzedającą elektroniczne kartki z życzeniami, zajmuję się nią w domu, zazwyczaj w weekendy. Czy w te dni, w które wcześniej wracam z lunchu, mogę skorzystać z firmowego komputera, by obsłużyć zamówienia z poprzedniego dnia?

  Nie. Nasze regulaminy zabraniają prowadzenia działalności niezwiązanej z pracą w firmie Danaher za pomocą naszego systemu informatycznego. Możesz zajmować się swoją firmą w domu, korzystając z własnego komputera i systemu informatycznego.

  Cyberbezpieczeństwo

  Wszyscy jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od urządzeń funkcjonujących w sieci (laptopy, tablety, telefony) i systemów informatycznych, które umożliwiają nam prowadzenie biznesu i komunikację. Każde z nas powinno chronić nasze dane i systemy informatyczne przed przypadkowym i celowym niewłaściwym użyciem, uszkodzeniem, sabotażem lub nieuprawnionym dostępem do systemu i danych.

  • Pamiętaj, aby stosować się do naszych regulaminów i procedur opracowanych z myślą o ochronie naszych systemów, programów, sieci i zasobów przed atakami, uszkodzeniami lub nieuprawnionym dostępem.
  • Postępuj zgodnie z formułą Myśl. Chroń. Zabezpieczaj. Wspólnie. korzystając z firmowego systemu informatycznego i danych.
  • Nigdy nie zdradzaj ani nie pozwalaj nikomu innemu na używanie Twojej nazwy użytkownika i hasła.
  • Uważaj na próby wyłudzania informacji lub inne metody ujawnienia danych wrażliwych osobistych lub firmowych.
  • Nie otwieraj podejrzanych linków w wiadomościach e-mail, nawet jeśli wydaje Ci się, że znasz nadawcę.

  Dowiedz się więcej: Polityka bezpieczeństwa danych firmy Danaher