Prowadzenie rejestrów i raportowanie finansowe

W TYM DZIALE:
  Poprzez kaizen, ciągłe dążenie do doskonałości, możemy na potrzeby klientów odpowiadać działaniami, których efektem jest większe dobro. Wysoko podnosimy poprzeczkę dla siebie i innych.

  Inwestorzy, urzędnicy państwowi i inni polegają na naszej staranności i uczciwości w prowadzeniu księgowości i rejestrów. Rzetelne informacje są również niezbędne w wewnętrznych działaniach firmy – do podejmowania właściwych decyzji biznesowych.  

  Największa odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa ma pracownikach zajmujących się finansami lub księgowością oraz na tych, którzy mają wpływ na jakość produktów, jednak wszyscy mamy swój udział w procesie archiwizowania wyników firmy i utrzymywania rejestrów w porządku. Każdy pracownik ma obowiązek dbać, aby informacje, które zachowuje w rejestrach korporacji Danaher, były kompletne, rzetelne i zrozumiałe.

  Aby mieć pewność, że będziemy odpowiednio przygotowani do audytów, dochodzeń i próśb o przedstawienie dokumentów, musimy utrzymywać naszą dokumentację w stanie zgodnym z naszymi regulaminami, udzielać wyczerpujących informacji i powstrzymać się od redagowania, modyfikowania lub usuwania żądanych informacji.

  • Upewnij się, że cała dokumentacja firmy, włączając w to pozycje finansowe, rejestry wydatków oraz karty czasu pracy, jest przejrzysta i kompletna, a także że nie ukrywa rzeczywistego charakteru transakcji.

  • Nigdy nie rejestruj nieprawdziwych sprzedaży i dostaw ani nie rejestruj ich, zanim zostaną sfinalizowane, nie zaniżaj ani nie zawyżaj zobowiązań i majątku, nie odraczaj rejestrowania pozycji, które powinny być księgowane jako koszty.

  • Pamiętaj, by wszystkie dokumenty dotyczące prac inżynieryjnych, jakości oraz produkcji były prowadzone rzetelnie. Nigdy nie fałszuj takich dokumentów i nie pozwól, by w jakikolwiek sposób wprowadzały w błąd.

  • Nie twórz żadnych nieudokumentowanych funduszy ani aktywów firmy, tak zwanych „lewych funduszy” ani kont "nieistniejących oficjalnie".

  • Pracownicy pełniący jakiekolwiek funkcje związane z tworzeniem sprawozdań finansowych lub oświadczeń mają obowiązek zadbać, aby dokumenty te były kompletne i nie zawierały nieprawdziwych lub mylnych informacji.

  • Nigdy nie poddawaj presji, nie manipuluj i nie wprowadzaj w błąd zewnętrznych księgowych, przeprowadzających audyt lub sprawdzających nasze sprawozdania finansowe ani osób przeprowadzających wewnętrzną kontrolę.

  Prowadzenie dokumentacji i prawny obowiązek jej przechowywania

  Dokumentacja firmy musi być przechowywana tak długo, jak wymagają tego względy biznesowe bądź dłużej, jeśli tak stanowi prawo. Dokumenty mogą być niszczone wyłącznie na podstawie obowiązującego w danej spółce regulaminu dotyczącego zarządzania dokumentacją, a nigdy w obliczu dochodzenia, pozwu sądowego czy audytu.

   Jeśli otrzymasz prawny nakaz przechowywania dokumentów, nie wolno Ci zmieniać ani usuwać żadnych istotnych informacji. W przypadku wątpliwości dotyczących niszczenia dokumentów skontaktuj się z Działem Prawnym.

  Pytania i odpowiedzi

  Moja przełożona poprosiła mnie o umieszczenie niepotwierdzonej sprzedaży w sprawozdaniu kwartalnym, aby zrealizować zakładane cele. Sprzedaż nie będzie sfinalizowana przed końcem kwartału. Czy powinnam zrobić, o co prosi?

  Nie. Zawsze powinnaś księgować koszty i przychody w tym okresie czasu, w którym faktycznie miały miejsce. Umieszczanie w sprawozdaniu sprzedaży, która jeszcze nie jest sfinalizowana, jest wprowadzaniem w błąd. Może być traktowana jako oszustwo. Powinnaś porozmawiać o swoich wątpliwościach z przełożoną. Jeśli jednak miałabyś czuć się niezręcznie, skorzystaj z procedury Zgłoś to! lub poszukaj pomocy za pośrednictwem jednego z kanałów wymienionych w Kodeksie.

  Dowiedz się więcej na temat odpowiednich regulacji