Wykorzystywanie informacji

W TYM DZIALE:

  Nieautoryzowane ujawnienie poufnych i zastrzeżonych informacji oraz/lub tajemnic handlowych mogłoby pozbawić nas przewagi konkurencyjnej, postawić firmę w trudnym położeniu i narazić na szwank nasze relacje z klientami i partnerami biznesowymi. To dlatego z informacjami tego typu należy się obchodzić ostrożnie. Do informacji takich należą m.in.

  • wyniki sprzedaży, całościowe lub rozbite na produkty;
  • listy klientów;
  • ceny produktów i informacje o kosztach;
  • dane osobowe pracowników, klientów i dostawców;
  • techniczne szczegóły dotyczące naszych systemów, produktów i procesów produkcyjnych;  
  • nasze strategie biznesowe oraz
  • plany prezentacji nowych produktów.

  Pracownicy powinni pamiętać, aby:

  • wykorzystywać i ujawniać poufne informacje wyłącznie w biznesowo uzasadnionych przypadkach;

  • właściwie opisywać informacje poufne, informując, w jaki sposób należy z nich korzystać, jak je dystrybuować i niszczyć;

  • nie udostępniać haseł i nie pozwalać innym osobom, w tym rodzinie i znajomym, korzystać z naszych narzędzi informatycznych;

  • nie ujawniać informacji osobom trzecim, w tym także partnerom biznesowym, bez odpowiednich pozwoleń i umów o zachowaniu poufności. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z Działem Prawnym.

  • nie rozmawiać o informacjach poufnych w miejscach publicznych, gdzie można zostać podsłuchanym ani nie pozostawiać poufnych informacji, komputerów, telefonów ani żadnych innych elektronicznych urządzeń, na których przechowywane są takie informacje, w miejscu, do którego dostęp mają inne osoby, lub z którego mogłyby zostać skradzione.

  Obowiązki te nie wygasają z chwilą zakończenia pracy w korporacji Danaher. Po zakończeniu pracy w naszej firmie nie wolno Ci ujawniać ani wykorzystywać żadnych informacji poufnych korporacji Danaher, musisz również zwrócić wszelkie materiały i urządzenia, na których zapisano nasze poufne informacje.

  Własność intelektualna

  Pod pojęciem własności intelektualnej kryją się wynalazki, idee, marki i oryginalne dzieła, które mogą zapewnić przewagę na rynku. Właśnie te dzieła mamy na myśli, gdy mówimy o przełomowych innowacjach, i musimy chronić je przed konkurencją. Każdy przypadek nieuprawnionego ujawnienia lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, czy to w trakcie, czy już po zakończeniu Twojej pracy w korporacji Danaher, mógłby wyrządzić szkody zarówno naszej firmie, jak i jej klientom.  Wszyscy pracownicy, którzy tworzą własność intelektualną, powinni postępować zgodnie z regulaminami i procedurami korporacji Danaher dotyczącymi identyfikowania i ochrony tejże własności intelektualnej.

  Podmioty zewnętrzne powierzają nam w zaufaniu swoje poufne i zastrzeżone informacje, jest więc równie istotne, abyśmy traktowali je z ostrożnością. Poufne dane podmiotów zewnętrznych powinny być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z konkretnymi zapisami aktualnej licencji lub innej regulacji uprawniającej do takiego korzystania.

  W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących właściwego korzystania z informacji zastrzeżonych lub własności intelektualnej zwróć się do Działu Prawnego.

  Pytania i odpowiedzi

  Często mam do czynienia z firmowymi informacjami poufnymi przy tworzeniu przydziałów do projektów. Zbliża się data zakończenia projektu i muszę pracować nad nim przez weekend. Czy mogę pracować z danymi poufnymi firmy na swoim prywatnym komputerze w domu?

  Poufne informacje firmy możesz przechowywać wyłącznie na firmowym komputerze, urządzeniu mobilnym lub pamięci przenośnej / dysku z zainstalowanymi odpowiednimi zabezpieczeniami, które chronią informacje poufne firmy.  Pobieranie, edytowanie czy nawet dostęp do danych poufnych firmy na nieprzydzielonym przez firmę urządzeniu stwarza ryzyko kradzieży lub utraty informacji. To narusza również Politykę ochrony informacji Korporacji Danaher. 

  Dowiedz się więcej:
  Regulacje dotyczące własności intelektualnej
  Polityka bezpieczeństwa danych firmy Danaher

  Ochrona informacji wewnętrznych

  Podczas pracy możesz zetknąć się z istotnymi, niepublicznymi informacjami o firmie Danaher i innych notowanych na giełdzie spółek. Wykorzystywanie tych informacji dla prywatnego zysku lub udostępnianie ich innym osobom jest nie tylko nieuczciwe wobec inwestorów, jest także niezgodne z prawem.

  • Nigdy nie kupuj ani nie sprzedawaj żadnych akcji, obligacji, opcji i innych papierów wartościowych jakiejkolwiek spółki giełdowej, w tym korporacji Danaher, w oparciu o , informacje.

  • Nie powtarzaj istotnych, niepubliczne informacji innym osobom (nie „dawaj im cynku”).

  • Istotne, niepubliczne informacje mogą obejmować:

   • wiadomości o fuzjach, przejęciach lub zbyciu aktywów;
   • planowaną ofertę lub sprzedaż papierów wartościowych firmy;
   • poważne sprawy rejestracyjne lub duży spór sądowy dotyczący firmy;
   • duże zmiany w zarządzie;
   • zdobycie wielkiego kontraktu lub utrata wcześniej zdobytego wielkiego kontraktu;
   • wprowadzenie ważnego nowego produktu, technologii lub usługi bądź istotnych udoskonaleń istniejącego już produktu, technologii albo usługi.
  • Ponadto niektórych pracowników mogą obowiązywać okresy zamknięte, podczas których nie wolno im uczestniczyć w obrocie papierami wartościowymi firmy Danaher, mogą ich ponadto w każdej chwili obowiązywać wymogi dotyczące wstępnego dopuszczenia do obrotu papierami wartościowymi korporacji Danaher.

  • Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy jakaś informacja jest istotna i niepubliczna, skontaktuj się z Działem Prawnym.

  Pytania i odpowiedzi

  Mój przełożony zlecił mi przygotowanie materiałów finansowych dotyczących przejęcia, które rozważa dyrekcja firmy Danaher. Informacja ta jest poufna i nie jest jeszcze publiczna. W oparciu o informacje, które pozyskałem, sądzę, że akcje przejmowanej firmy pójdą szybko w górę, kiedy tylko wiadomość zostanie podana do publicznej wiadomości. Wiem, że sam nie mogę kupować akcji firmy, którą zamierzamy przejąć, czy mogę jednak przekazać informację bratu, skoro nie jest związany z firmą?

  Nie. Nie możesz dzielić się tą informacją z innymi, ponieważ jest poufna. Być może jest również informacją istotną i niepubliczną, a przekazywanie takiej informacji to tzw. „dawanie cynku” i jako takie jest niezgodne z prawem i naszymi regulaminami.

  Dowiedz się więcej na temat odpowiednich regulacji