Dodatkowe materiały na temat etyki i zgodności z przepisami

W TYM DZIALE:

  Dodatkowe materiały dostępne są w zasobach platformy lub spółki operacyjnej.  Odwiedź stronę poświęconą etyce i zgodności z przepisami w Danaher Connect, znajdziesz tam listę wszystkich materiałów na temat zgodności z przepisami. 

  W przypadku ogólnych zapytań napisz na adres integrity.answers@danaher.com

  W przypadku pytań o szkolenia w zakresie zgodności z przepisami skontaktuj się ze swoim Punktem Kontaktu HR (POC)

  Zgłoś to!

  Procedura Zgłoś to! powstała, by ułatwić Ci zadawanie pytań, uzyskiwanie wskazówek i zgłaszanie swoich wątpliwości wygodnie i anonimowo. Oczekujemy i liczymy, że pracownicy będą zadawać pytania w przypadku wątpliwości dotyczących etyki lub zgodności z przepisami, z kolei ich obowiązkiem jest zgłaszanie możliwych lub faktycznych naruszeń prawa, Kodeksu postępowania lub innych naszych regulaminów.  Informując kadrę zarządzającą o wątpliwościach lub naruszeniach, pomagasz swojej spółce operacyjnej i całej firmie utrzymać najwyższe standardy etyczne i zgodności z przepisami oraz pomagasz budować nasze przyszłe sukcesy! 

  Przykładowe obszary, których mogą dotyczyć wątpliwości zgłaszane za pomocą procedury Zgłoś to!:

  • Księgowość, prowadzenie ksiąg i nieprawidłowości finansowe
  • Oszustwa lub nieprawidłowości w zestawieniach wydatków
  • Łapówki, korupcja i nielegalne płatności
  • Niewłaściwe praktyki związane z prowadzeniem dokumentacji
  • Nieprawidłowa dokumentacja finansowa (lub zamiar księgowania niedokładnych lub nieodpowiednich zapisów)
  • Czyny bezprawne
  • Łamanie prawa
  • Dyskryminacja i nękanie w miejscu pracy
  • Problemy z jakością produktu
  • Praktyki produkcyjne
  • Naruszenie (lub niestosowanie się do) standardów środowiskowych, zdrowotnych lub bezpieczeństwa (EHS)
  • Konflikt interesów
  • Kradzież lub oszustwo
  • Przemoc w miejscu pracy
  • Używanie środków odurzających

  Jak zgłosić sprawę

  Każdą sprawę możesz zgłosić swojemu przełożonemu lub:

  • innemu managerowi w Twoim oddziale firmy Danaher;
  • w dziale HR lub Dziale Prawnym/ds. Zgodności z Przepisami w Twoim oddziale firmy;
  • dowolnemu przedstawicielowi kadry kierowniczej korporacji Danaher;
  • dowolnemu członkowi zespołu Audytu Wewnętrznego korporacji Danaher;
  • na infolinii dotyczącej etyki i zgodności z przepisami pod adresem http://www.danaherintegrity.com; 
  • każdemu członkowi Zarządu korporacji Danaher.

  Pamiętaj, że procedurą Zgłoś to! zarządza firma zewnętrzna, a NIE korporacja Danaher i dzięki temu poufność i anonimowość Twojego zgłoszenia są jeszcze lepiej chronione.  Zachęcamy Cię do zgłaszania przypadków łamania Kodeksu postępowania, a także do zadawania pytań związanych z regulaminami oraz do przesyłania konstruktywnych sugestii i historii.

  Informacje, których udzielisz, zostaną przekazane nam przez niezależny podmiot w warunkach pełnej poufności i anonimowości, jeśli taką podejmiesz decyzję.  Numery telefonów Zgłoś to! mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, jednak zawsze znajdziesz aktualne informacje na: 

  www.danaherintegrity.com

  Danaher wspiera prawo pracowników do swobodnego wypowiadania się na ważne społecznie tematy oraz angażowania się w działania określone w zapisach ich umów o pracę. Żaden z zapisów Kodeksu ani żadnego innego regulaminu nie ma na celu ograniczania ani utrudniania w dostępnie do praw należnych na mocy sekcji 7. ustawy U.S. National Labor Relations Act ani jakichkolwiek lokalnych praw lub obowiązujących regulacji, takich jak wypowiedzi dotyczących płac, godzin pracy, warunków pracy, zagrożeń w pracy oraz bezpieczeństwa.

  Fakt opublikowania Kodeksu oraz jego treść zostaną przedstawione udziałowcom, a Kodeks będzie dostępny na stronie internetowej korporacji Danaher.

  W szczególnych okolicznościach korporacja Danaher może uchylić zapisy Kodeksu postępowania. Wszelkie uchylenia wymagają wcześniejszej pisemnej zgody Zarządu korporacji Danaher, Prezesa, Radcy Prawnego lub Prezesa ds. Etyki i Zgodności z Przepisami, a uchylenie dla dyrektora korporacji Danaher lub członka kadry kierowniczej może być wprowadzone wyłącznie przez Zarząd korporacji Danaher lub komisje Zarządu. Wszelkie uchylenia będą niezwłocznie ujawnione w zakresie wymaganym przez przepisy Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku.

  Nasz Kodeks postępowania nie przyznaje żadnych praw umownych ani nie wprowadza zmian w relacjach łączących pracownika z zatrudniającą go spółką Danaher (z wyjątkiem zakresu, w jakim zapisy Kodeksu są włączone w treść umowy o pracę, układ zbiorowy, porozumienie w sprawie pracy lub podobną umowę regulującą kwestie zatrudnienia). Pracownicy mogą dobrowolnie zrezygnować z pracy na podstawie prawnych lub umownych zobowiązań. Podobnie firma może w dowolnym momencie rozwiązać stosunek pracy, jeśli uzna, że jest to w jej najlepszym interesie, na podstawie obowiązujących przepisów i umowy o pracę, która określa warunki zatrudnienia. Termin „umowa o pracę”, gdziekolwiek pojawia się w tekście Kodeksu, dotyczy nie tylko umów o pracę, ale także wszystkich obowiązujących układów zbiorowych, umów regulujących kwestię zatrudnienia i podobnych umów).

  Zadaniem zapisów Kodeksu jest uzupełnienie, a nie zmodyfikowanie, zastąpienie czy usunięcie innych regulaminów i procedur.