Belangenverstrengeling

IN DIT DEEL:

  Belangenverstrengeling doet zich voor wanneer de eigen belangen van een medewerker zich mengen met – of zich lijken te mengen met – de belangen van Danaher.

  De aanwezigheid van echte of mogelijke belangenverstrengeling is niet per se strijdig met onze Gedragscode. Maar om voor Danaher te blijven werken in een functie of om deel te nemen aan een beslissing waarbij die belangenverstrengeling een rol speelt, is wel strijdig.

  Neem contact op met Legal voor vragen over en het melden van belangenverstrengeling.

  Informatieverschaffing en goedkeuring

  Het is medewerkers niet toegestaan om voor Danaher te werken in een functie of om deel te nemen aan een beslissing waarbij er sprake is van belangenverstrengeling, tenzij de kwestie is geëscaleerd naar en volledig is uitgelegd aan de manager van de medewerker, die manager de voorgestelde activiteit heeft goedgekeurd en de medewerker elke speciale procedure volgt die de manager nodig acht om de belangenverstrengeling tegen te gaan.

  Bovendien moeten L1-medewerkers van de Operating Company met mogelijke belangenverstrengeling ook schriftelijke toestemming krijgen van de General Counsel of Chief Compliance Officer van het desbetreffende onderdeel. Andere medewerkers van het onderdeel of van Danaher Corporation moeten schriftelijke toestemming krijgen van de General Counsel of Chief Ethics and Compliance Officer van Danaher Corporation.

  Het is niet haalbaar om elke mogelijke vorm van belangenverstrengeling op te noemen, maar in sommige situaties is de kans op belangenverstrengeling groter. Mogelijke belangenverstrengeling herkennen is alvast de eerste stap op weg naar het voorkomen ervan. Hieronder staan enkele voorbeelden met uitleg:

  • Externe functies – U mag geen business of werk creëren voor andere bedrijven dan Danaher zelf of behorend tot Danaher als deze business of dat werk concurreert met of de bedoeling heeft om te concurreren met Danaher of in de weg zit van uw werk voor Danaher. Voordat u akkoord gaat met een bestuursfunctie in een profitorganisatie moet u daartoe schriftelijk toestemming krijgen van de afdeling Legal.

  • Bestuursfuncties –  Medewerkers mogen niet in het bestuur zitten van niet tot Danaher behorende profitorganisaties, tenzij dit op voorhand wordt goedgekeurd door de Executive Vice President van Danaher Corporation die bevoegd is voor het onderdeel van de medewerker, of, in het geval van een medewerker van Danaher Corporation, een Executive Vide President, de General Counsel van Danaher zelf of de Chief Ethics and Compliance Officer.

  • Financiële belangen – Er kan belangenverstrengeling optreden als u, een goede vriend of een direct familielid financiële belangen heeft in een bedrijf dat zakendoet met Danaher of dat anderszins van invloed kan zijn op Danaher.

  • Hechte persoonlijke relaties – Werken met familieleden en andere personen met wie u een hechte persoonlijke band hebt, kan mogelijke belangenverstrengeling inhouden. U mag geen toezicht houden op directe familie, noch mag er directe familie op een indirecte manier onder uw verantwoordelijkheid vallen, tenzij de situatie door HR is onderzocht en goedgekeurd. Overleg in alle overige gevallen met uw manager of HR.

  • Zakelijke kansen – Haal nooit persoonlijk voordeel uit informatie en zakelijke kansen waarvan u kennisneemt via uw werk bij Danaher. Deel deze informatie ook nooit met anderen voor hun persoonlijk gewin. Deze zakelijke kansen zijn eigendom van Danaher. Het is medewerkers met name niet toegestaan om:

   • voor zichzelf persoonlijke kansen na te streven en daarbij gebruik te maken van eigendommen of informatie van Danaher of zijn of haar functie binnen Danaher;
   • eigendommen en informatie van Danaher of zijn of haar functie binnen Danaher te gebruiken voor ongeoorloofd persoonlijk gewin;
   • te concurreren met Danaher.

  Zakelijke kansen – speciale overwegingen voor externe bestuurders

  Overeenkomstig Section 122(17) van de Delaware General Corporate Law heeft de raad van bestuur van Danaher Corporation het volgende beleid aangenomen betreffende zakelijke kansen voor niet tot de eigen medewerkers behorende bestuurders die zitting hebben in de raad van bestuur van Danaher Corporation (“externe bestuurders”).

  Danaher Corporation doet afstand van elk belang in of van vooruitzichten op kansen tot deelname aan zakelijke activiteiten waarvan een externe bestuurder kennis heeft genomen, en de bestuurder is niet verplicht om zulks te communiceren of aan te bieden aan Danaher Corporation, tenzij de externe bestuurder van de desbetreffende kans kennisneemt op basis van het volgende:

  (i) in verband met de uitvoering van zijn of haar functies als bestuurder van Danaher Corporation, dan wel in omstandigheden die van dien aard zijn dat de bestuurder redelijkerwijs mag veronderstellen dat de persoon die de kans aanbiedt weet dat deze aan Danaher Corporation of een dochter van Danaher Corporation zal worden aangeboden, of

  (ii) door het gebruik van informatie of eigendommen van Danaher Corporation of een dochteronderneming, als de resulterende kans er een is waarvan de externe bestuurder redelijkerwijs kan verwachten dat deze van belang zou zijn voor Danaher Corporation of een dochteronderneming.

  Wees proactief en voorkom in de mate van het mogelijk elke situatie die zou kunnen worden beschouwd als belangenverstrengeling. Praat met uw manager als u terechtkomt in een situatie die mogelijk als belangenverstrengeling zou kunnen worden omschreven.

  Veelgestelde vragen

  Ik ben in het bezit van algemeen verhandelde beleggingsfondsen met daarin aandelen van onze concurrenten en andere bedrijven waarmee wij zakendoen. Is dit belangenverstrengeling?

  Belangenverstrengeling is hier hoogst onwaarschijnlijk. Van belangenverstrengeling is geen sprake zolang uw belang beperkt is tot het bezitten van openbaar verhandelde effecten (zoals gewone of preferente aandelen) die minder dan twee procent van de toepasselijke klasse uitmaken. Omdat uw belegging plaatsvindt via een algemeen verhandeld fonds, hebt u geen invloed op de beslissingen die die andere bedrijven nemen.

  Wie wordt er precies bedoeld met ‘directe familie’? Is er ook sprake van belangenverstrengeling als het gaat om mensen met wie ik een hechte persoonlijke band heb, naast echte familie?

  Met ‘directe familie’ bedoelen we echtgenoten, samenwonende partners, kinderen, stiefkinderen, ouders, stiefouders, broers en zusters, schoonfamilie en andere mensen met wie u samenleeft in dezelfde woning. Ons beleid inzake belangenverstrengeling is vooral bedoeld voor hechte relaties die aanleiding kunnen geven tot (de schijn van) belangenverstrengeling. De stelregel is dat u moet opletten als een bepaalde activiteit of relatie in de weg zit van uw objectiviteit, of als anderen het idee kunnen krijgen dat een activiteit of relatie uw objectiviteit beïnvloedt. Praat met uw manager als u vragen hebt over persoonlijke relaties.

  De zoon van een collega is net aangenomen in ons team. Mag dit wel?

  Meestal kunnen familieleden wel samen in hetzelfde team of bedrijfsonderdeel zitten, mits die relatie duidelijk bekend is en specifiek is goedgekeurd door uw manager. Als een direct familielid echter in de positie verkeert om een ander familielid aan te nemen, om toezicht op die persoon uit te oefenen of om de leiding over of de vergoeding van die persoon te beïnvloeden, dan is dat wel een vorm van belangenverstrengeling die moet worden gemeld aan HR en moet worden aangepakt zoals hierboven beschreven.

  Meer informatie over ons beleid