Aanvullende informatiebronnen m.b.t. ethiek en compliance

IN DIT DEEL:

  Meer informatie is te vinden binnen het Platform of de Operating Company.  Raadpleeg de pagina ‘Ethics and Compliance’ op Danaher Connect voor een overzicht van alle informatiebronnen. 

  Neem met algemene vragen contact op met integrity.answers@danaher.com

  Neem met vragen over uw compliance-training contact op met uw HR Point of Contact (POC)

  Speak Up!

  Speak Up! is een manier voor u om vragen te stellen, hulp te zoeken en meldingen te doen, anoniem en vertrouwelijk. Wij verwachten van medewerkers dat ze vragen stellen bij elke twijfel over onze ethiek en naleving van regels, en dat ze concrete of mogelijke overtredingen van de wet, onze Gedragscode of ander beleid van Danaher onmiddellijk melden. Door vragen te stellen of overtredingen onder de aandacht van het management te brengen helpt u Danaher en het concrete onderdeel waar u werkt bij het bereiken van de hoogste normen wat ethiek en compliance betreft, en werkt u mee aan ons toekomstig succes. 

  Voorbeelden van zaken waarvoor medewerkers Speak Up! kunnen gebruiken:

  • Onregelmatigheden in boekhouding, administratie en audits
  • Fraude met of onregelmatigheden in onkostendeclaraties
  • Omkoping, corruptie of onwettelijke betalingen
  • Onjuiste praktijken bij het documenteren van zaken
  • Onnauwkeurige financiële gegevens (of de intentie om onnauwkeurige of onregelmatige financiële gegevens in te dienen)
  • Criminele handelingen
  • Overtreding van de wet
  • Discriminatie en intimidatie op de werkvloer
  • Problemen met de productkwaliteit
  • Praktijken bij de productie
  • Inbreuk op (of het niet naleven van) normen m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu (EHS)
  • Belangenverstrengeling
  • Fraude of diefstal
  • Geweld op de werkvloer
  • Misbruik van verboden middelen

  Hoe u een probleem kunt melden

  Problemen kunt u melden aan uw directe leidinggevende of aan een van de volgende personen:

  • Een andere manager binnen uw Danaher-bedrijf
  • De afdeling Human Resources of Legal/Compliance van uw Danaher-bedrijf
  • Personen uit het management van Danaher Corporation
  • Medewerkers van de afdeling Internal Audit bij Danaher Corporation
  • Onze hulplijn voor integriteit en compliance: http://www.danaherintegrity.com 
  • Iedereen uit de raad van bestuur van Danaher Corporation

  Weet dat Speak Up! wordt verzorgd door een externe partij en dus NIET door Danaher zelf. Zo kunnen wij uw anonimiteit bewaren en de vertrouwelijkheid van uw melding garanderen.  Wij willen u aanmoedigen om elke overtreding van onze Gedragscode te melden en om bij eventuele vragen over ons beleid en onze procedures meteen aan de bel te trekken. Uw suggesties en ervaringen zijn altijd welkom.

  De informatie die u aan de externe partij doorgeeft, wordt door hen op een vertrouwelijke en anonieme manier (als u dat wilt) aan ons bezorgd. U hebt onze garantie dat wij naar u luisteren.  De telefoonnummers van Speak Up! kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk daarom voor de meest recente gegevens altijd op: 

  www.danaherintegrity.com

  Danaher ondersteunt het recht van medewerkers om zich te laten horen over zaken van algemeen belang of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten binnen de voorwaarden van hun arbeidsovereenkomst. Niets in deze Gedragscode of in onze beleidsregels is bedoeld om het recht op deelname aan activiteiten die beschermd zijn volgens Section 7 van de Amerikaanse National Labor Relations Act, dan wel andere nationale wet- en regelgeving, te beperken, zoals bespreking van salarissen, werkuren, werkomstandigheden, gevaren voor de gezondheid en veiligheidsrisico’s.

  Het bestaan van de Gedragscode, en de inhoud ervan, worden bekendgemaakt aan de aandeelhouders en de Gedragscode zelf wordt ter beschikking gesteld op de Danaher-website. 

  In enkele beperkte omstandigheden kan Danaher afstand doen van bepalingen in onze Gedragscode. De raad van bestuur, Chief Executive Officer, General Counsel of Chief Ethics and Compliance Officer van Danaher Corporation moet hier altijd op voorhand schriftelijk toestemming voor geven. Als van een bepaling afstand moet worden gedaan voor een bestuurder of executive officer van Danaher Corporation, dan kan dit uitsluitend worden gedaan door de raad van bestuur of een bestuurscommissie van Danaher Corporation. Elke afstandsverklaring wordt onmiddellijk openbaar gemaakt in zoverre dit bij wet verplicht is of door de New York Stock Exchange wordt geëist.

  Onze Gedragscode geeft medewerkers geen contractuele rechten en verandert niets aan de arbeidsrelatie tussen de medewerker en het Danaher-bedrijf dat zijn of haar werkgever is (tenzij voor zover de Gedragscode is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, cao-overeenkomst of soortgelijke overeenkomsten die op de arbeidsrelatie van toepassing kunnen zijn). Het staat medewerkers vrij om hun baan vrijwillig op te zeggen mits naleving van alle wettelijke of contractuele verplichtingen. Omgekeerd heeft het Bedrijf het recht om de arbeidsovereenkomst te allen tijde op te zeggen als het Bedrijf van mening is dat dit in het beste belang is van het bedrijf, mits naleving van de wet en arbeidsovereenkomst in kwestie. De term ‘arbeidsovereenkomst’ zoals overal in deze Gedragscode gebruikt heeft niet alleen betrekking op arbeidsovereenkomsten maar ook op alle van toepassing zijnde cao’s en soortgelijke overeenkomsten.

  De bepalingen van de Gedragscode gelden naast alle overige beleidsregels of procedures en zijn niet bedoeld ter wijziging of vervanging van andere beleidsregels of procedures.