Intressiristiriidat

TÄSSÄ OSIOSSA:

  Intressiristiriita tapahtuu, kun kollegan yksityinen intressi häiritsee Danaherin etuja tai on jopa ristiriidassa niiden kanssa.

  Todellisen tai mahdollisen intressiristiriidan olemassaolo ei välttämättä ole vastoin sääntöjä. Työskentely Danaherille missä tahansa roolissa tai osallistuminen mihinkään päätökseen, johon kyseinen eturistiriita liittyy paljastamatta sitä, on kuitenkin vastoin sääntöjä.

  Jos sinulla on kysymyksiä ja tietoja intressiristiriidoista, ota yhteyttä lakiasiainosastoon.

  Ilmoittaminen ja hyväksyminen

  Kollegoiden on kiellettyä työskennellä Danaherilla missään intressiristiriitaan liittyvässä tehtävässä tai osallistua mihinkään siihen liittyvään päätökseen, ellei ristiriitaa ole eskaloitu ja täysin tuotu kollegan esimiehen tietoisuuteen; sekä ellei esimies ole hyväksynyt ehdotettua toimintaa; ja ellei kollega noudata kaikkia erityismenettelyjä, joita esimies edellyttää ristiriidan lieventämiseksi.  

  Lisäksi toimintayksikön L1-kollegojen, joilla on mahdollisia ristiriitoja, on hankittava kirjallinen hyväksyntä Platform General Counsel- tai Platform Chief Compliance Officer -johtajalta. Platform- ja Danaher Corporation -Kollegoiden on saatava kirjallinen lupa Danaher Corporation General Counsel- tai Danaher Corporation Chief Ethics and Compliance Officer -johtajalta.

  Ei ole mahdollista luetella kaikkia tilanteita, joissa ristiriita voi syntyä. Tietyissä tilanteissa konfliktit voivat olla kuitenkin todennäköisempiä. Mahdollisen konfliktin tunnistaminen voi auttaa sinua välttämään sen. Alla on esimerkkejä ja ohjeita:

  • Työskentely toisessa yrityksessä – Et voi perustaa yritystä tai tehdä työtä minkään muun kuin Danaherin tai Danaher-ryhmän yrityksen lukuun, jos yritys kilpailee tai aikoo kilpailla Danaherin kanssa, tai jos työ häiritsee Danaherin lukuun tekemääsi työtä. Varmista myös, että saat lakiasioiden osaston kirjallisen hyväksynnän ennen kuin otat vastaan hallituspaikan kaupallisessa organisaatiossa.

  • Hallitustehtävä. Kollegat eivät saa toimia minkään kaupallisen, Danaher-ryhmään kuulumattoman yrityksen hallituksessa, ellei kollegan liiketoiminnoista vastaava varatoimitusjohtaja tai Danaher Corporationin kyseessä ollessa Danaher General Counsel ole etukäteen sitä hyväksynyt.

  • Taloudelliset edut – Ristiriita voi syntyä, jos sinä, läheinen ystäväsi tai lähisukulainen hallinnoi taloudellisesta osuutta yrityksestä, joka harjoittaa liiketoimintaa Danaherin kanssa tai saattaa muuten vaikuttaa Danaherin liiketoimintaan.

  • Läheiset henkilökohtaiset suhteet – Yhteistyö sukulaisten ja muiden läheisten henkilöiden kanssa saattaa aiheuttaa eturistiriitoja. Sinun ei tule olla välittömien perheenjäsenten suora tai välillinen esimies, ellei HR ole tarkistanut ja hyväksynyt tilannetta. Kaikissa muissa tapauksissa kysy lisätietoja esimieheltäsi tai HR:stä.

  • Liiketoimintamahdollisuudet – Älä koskaan hyödynnä henkilökohtaista etua tiedosta ja liiketoimintamahdollisuuksista, joita opit Danaherin palveluksessa. Älä jaa tällaisia tietoja kenenkään muun kanssa heidän henkilökohtaista hyötyään varten. Nämä ovat Danaherin omaisuutta. Erityisesti kollegat eivät saa:

   • Hyödyntää omaksi edukseen mahdollisuuksia, jotka on löydetty Danaherin omaisuuden, tiedon tai aseman avulla.
   • Käyttää Danaherin omaisuutta, tietoa tai asemaa henkilökohtaisen edun edistämiseksi.
   • Kilpailla Danaherin kanssa.

  Liiketoimintamahdollisuudet - Erityisseikat ei-työsuhteisen johdon osalta

  Delawaren yleisen yhtiölain 122 §:n 17 momentin mukaan Danaher Corporationin johtoryhmä on ottanut käyttöön erillisen toimintaperiaatteen, joka koskee Danaher Corporationin hallituksessa työskenteleviä, ei-työsuhteisia johtajia (”ulkopuoliset johtajat”).

  Danaher Corporation luopuu tietovelvoitteesta ja odotuksista ulkopuolisen johtajan tiedossa oleviin tai hänelle tarjottuihin mahdollisuuksiin, eikä johtajalla ole velvollisuutta ilmoittaa, tarjota tai esittää Danaher Corporationille mitään sellaista mahdollisuutta harjoittaa liiketoimintaa, josta ulkopuolinen johtaja tulee tietoiseksi liittyen joko:

  (i) Tehtäviensä hoitamisen yhteydessä Danaher Corporationin johtajana tai olosuhteissa, joiden pitäisi kohtuudella johtaa ulkopuolisen johtajan ymmärtämään, että mahdollisuuden tarjoaja olettaa tarjouksensa kohdistuvan Danaher Corporationille tai Danaher Corporationin tytäryhtiölle, tai

  (ii) Danaher Corporationin tai sen tytäryhtiön tietojen tai omaisuuden käytön avulla, jos tuloksena oleva liiketoimintamahdollisuus on sellainen, että ulkopuolisen johtajan kohtuudella voidaan olettaa uskovan sen olevan Danaher Corporationin tai sen tytäryhtiön kannalta kiinnostava.

  Ennakoi ja vältä tilanteita, jotka voivat johtaa intressiriidan mahdollisuuteen aina kun mahdollista. Jos huomaat potentiaalisen eturistiriidan tilanteessasi, keskustele esimiehesi kanssa.

  Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

  Omistan laajasti vaihdettuja sijoitusrahastoja. Niissä on sijoituksia joihinkin kilpailijoihimme ja muihin yrityksiin, joiden kanssa meillä on liiketoimintaa. Onko tämä ristiriita?

  On hyvin epätodennäköistä, että tämä olisi ristiriita. Eturistiriitaa ei ole niin kauan kuin intressisi rajoittuu julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden (kuten tavanomaisten osakkeiden) omistukseen, jotka muodostavat alle kaksi prosenttia sovellettavasta luokasta. Lisäksi, koska sijoituksesi on laajasti vaihdetun rahaston kautta, et voi vaikuttaa muiden yritysten päätöksiin.

  En ole varma, mitä termillä ”lähiomainen” tarkoitetaan? Kuuluvatko intressiristiriitoihin ihmiset, joihin minulla on läheiset henkilökohtaiset suhteet sekä varsinaiset sukulaiset?

  Viittaus ”lähiomaiseen” tarkoittaa puolisoita, asuinkumppaneita, lapsia, lapsipuolia, vanhempia, vanhemman puolisoita, sisaruksia, sukulaisia sekä samassa asunnossa asuvia henkilöitä. Yleisesti ottaen intressiristiriita on tarkoitettu kattamaan kaikki läheiset suhteet, jotka voivat aiheuttaa todellisen tai mahdollisen eturistiriidan. Vaikka on mahdotonta ennakoida kaikkia olosuhteita, olethan huolissasi, jos jokin toiminta tai suhde häiritsee tai saattaa muiden mielestä häiritä puolueettomuuttasi. Jos sinulla on huolenaiheita henkilökohtaisiin suhteisiin liittyen, ota asia esiin esimiehesi kanssa.

  Kollegani poika liittyi tiimiimme. Onko tämä sallittua?

  Tavallisesti sukulaiset voivat työskennellä samassa tiimissä tai toimintayksikössä edellyttäen, että suhde on esimiehen tiedossa ja hän hyväksyy sen asianmukaisesti. Jos lähiomaisen perheenjäsen on esimiesroolissa ja voi rekrytoida, valvoa tai vaikuttaa toisen sukulaisen johtamiseen tai palkkaukseen tavalla, joka muodostaa eturistiriidan, asiasta on ilmoitettava henkilöstöosastolle ja sille on haettava lupa yllä kuvatulla tavalla.

  Lisätietoja eri politiikoistamme