Interessekonflikter

I DETTE AFSNIT:

  En "interessekonflikt" opstår, når en medarbejders private interesser på nogen måde står i vejen eller ser ud til at stå i vejen, for Danahers interesser.

  En reel eller potentiel interessekonflikt er ikke nødvendigvis en overtrædelse af vores Kodeks. Men at vedblive at arbejde for Danaher i en hvilken som helst sammenhæng eller deltage i en beslutning, der involverer en interessekonflikt, uden at oplyse det eren overtrædelse.

  Kontakt venligst juraafdelingen ved spørgsmål og oplysninger om interessekonflikter.

  Oplysninger og Godkendelse

  Medarbejdere må ikke arbejde hos Danaher eller deltage i nogen som helst beslutning, der involverer en interessekonflikt, medmindre konflikten er blevet fuldt oplyst til medarbejderens leder, denne leder har godkendt handlingen, og medarbejderen følger eventuelle specielle procedurer, som lederen har fastlagt for begrænse konflikten.  

  Derudover skal L1-medarbejdere hos produktionsvirksomheder med potentielle interessekonflikter også have skriftlig godkendelse fra den relevante Platform General Counsel eller Platform Chief Compliance Officer, og Platform og Danaher Corporation-medarbejdere skal have skriftlig godkendelse fra Danaher Corporation General Counsel eller Danaher Corporation Chief Ethics and Compliance Officer.

  Det er umuligt at opremse alle situationer, der kunne afstedkomme en konflikt, men der er visse situationer, hvor konflikter er mere almindelige. At være i stand til at kende en konflikt kan hjælpe med at undgå den. Nedenstående er nogle almindelige eksempler og vejledning:

  • Ansættelse hos andre firmaer – Du må ikke arbejde for virksomheder eller stifte virksomheder, der er i konkurrence med eller vil i konkurrence med Danaher eller virksomheder under Danaher, eller som griber ind i dit arbejde for Danaher. Du bør også sikre dig skriftlig tilladelse fra juraafdelingen, før du siger ja til at sidde i bestyrelsen for en non-profit-organisation.

  • Bestyrelsesarbejde — Medarbejdere må ikke sidde i bestyrelsen for nogen virksomheder, der ikke er under Danaher, medmindre de i forvejen har fået godkendelse af Danaher Corporation Executive Vice President med ansvar for medarbejderens virksomhed/produktionsvirksomhed, eller hvis der er tale om en Danaher Corporation, en Executive Vice President, Danaher General Counsel og/eller en Chief Ethics & Compliance Officer.

  • Økonomiske interesser – Det kan skabe en interessekonflikt, hvis du, en nær ven eller et nært familiemedlem har økonomiske interesser i et firma, der driver forretning med eller på anden måde kan påvirke Danahers virksomhed.

  • Tætte personlige relationer– Det kan skabe interessekonflikt at arbejde sammen med familie eller andre, som du har et tæt, personligt forhold til. Du bør ikke være leder for nære familiemedlemmer eller have sådanne til at rapportere tilbage til dig indirekte, medmindre dette er blevet vurderet og godkendt af HR. I alle andre sager bør du søge vejledning hos din leder eller HR.

  • Forretningsmuligheder – Udnyt aldrig forretningsmuligheder eller oplysninger, som du får i kraft af din ansættelse hos Danaher, til egen fordel, og del aldrig sådanne informationer med andre til deres fordel. Disse muligheder tilhører Danaher. Medarbejdere må helt specifikt ikke:

   • Udnytte muligheder som opdages gennem brug af Danahers ejendom, oplysninger eller position for egen vindings skyld.
   • Bruge Danahers ejendom, oplysninger eller position til personlig vinding.
   • Konkurrere med Danaher.

  Forretningsmuligheder - Specielle Forhold for Ikke-ansatte Bestyrelsesmedlemmer

  Som følge af Sektion 122(17) i staten Delawares General Corporate Law har Danaher Corporations bestyrelse indført følgende separate politik angående virksomhedens muligheder for bestyrelsesmedlemmer, der ikke er ansatte hos Danaher Corporation (“eksterne bestyrelsesmedlemmer”).

  Danaher Corporation frasiger sig enhver interesse i, forventning om eller tilbud om nogen muligheder for at deltage i, og bestyrelsesmedlemmet er ikke forpligtiget til at kommunikere, tilbyde eller præsentere Danaher Corporation for nogen mulighed for at deltage i forretningsaktiviteter, som et eksternt bestyrelsesmedlem bliver vidende om, medmindre vedkommende får denne viden enten:

   (i) I forbindelse med udøvelse af hans eller hendes funktioner som bestyrelsesmedlem af Danaher Corporation eller under omstændigheder, der med rimelighed kunne forventes at lede det eksterne bestyrelsesmedlem til at tro, at personen, der tilbyder denne mulighed, forventer, at den bliver tilbudt Danaher Corporation eller et datterselskab af Danaher Corporation, eller

  (ii) (ii) Gennem brug af oplysninger eller ejendom, der tilhører Danaher Corporation eller et datterselskab deraf, hvis den resulterende mulighed er en, som det eksterne bestyrelsesmedlem med rimelighed kunne forventes at se som interessant for Danaher Corporation eller et datterselskab deraf.

  Vær proaktiv og undgå såvidt muligt situationer, der kan lede til bare antydningen af en interessekonflikt. Hvis du befinder dig i en situation, der potentielt skaber interessekonflikt, så tal med din leder.

  Spørgsmål og svar

  Jeg har penge i investeringsforeninger, hvis investeringer omfatter vores konkurrenter og andre virksomheder, som vi gør forretning med. Er dette en interessekonflikt?

  Det er meget usandsynligt, at der vil opstå en konflikt her. Det er ikke en interessekonflikt, så længe dit ejerskab udgør børsnoterede værdipapirer, (såsom almindelige aktier eller præferenceaktier), som udgør mindre end to procent af pågældende klasse. Og da din investering yderligere er igennem en investeringsforening, så er du ikke i en position, hvor du kan have indflydelse på de andre virksomheder.

  Jeg er usikker på, hvad der menes med "nære familiemedlemmer". Dækker interessekonflikter over personer, som jeg har en tæt personlig relation til såvel som egentlige familiemedlemmer?

  Når vi refererer til "nære familiemedlemmer", omfatter det ægtefæller, samlevere, børn, stedbørn, forældre, stedforældre, søskende, svigerfamilie og andre personer med familierelation til dig, der bor i samme hus. Mere generelt er målet med vores politik omkring interessekonflikter at dække enhver tæt relation, der kan skabe, eller virke som, en interessekonflikt. Det er umuligt at forudse alle omstændigheder, men du bør være betænkelig, hvis nogen handling eller relation forstyrrer din objektivitet — eller kunne opfattes som sådan af andre. Hvis du har nogen som helst betænkeligheder omkring en personlig relation så tal med din leder.

  En kollegas søn er lige blevet en del af vores team. Er det tilladt?

  Generelt kan familiemedlemmer godt arbejde sammen i samme team eller enhed, forudsat at forholdet er oplyst til og godkendt af jeres leder. Men hvis nære familiemedlemmer er i en position, hvor de kan ansætte, kontrollere eller påvirke ledelse eller løn til et andet familiemedlem, så udgør dette en interessekonflikt og skal oplyses til HR og imødegås som ovenstående.

  Få mere at vide om vores relevante politikker