Konflikty zájmu

V TÉTO SEKCI:

  „Konflikt zájmu“ nastává, když soukromé zájmy pracovníka jakýmkoliv způsobem zasáhnou nebo dokonce zjevně narušují zájmy společnosti Danaher.

  Existence skutečného nebo potenciálního střetu zájmů není nutně porušením našeho Kodexu. Nicméně pokračovat v práci pro společnost Danaher v jakékoliv roli nebo při účasti na jakémkoli rozhodnutí, které by zahrnovalo tento střet zájmů, aniž by byl zrušen, je trestné.

  V případě otázek a informací o střetu zájmů kontaktujte právní oddělení.

  Zveřejňování a schvalování

  Pracovníci mají zakázáno pracovat pro společnost Danaher v jakékoli roli nebo se účastnit jakéhokoliv rozhodnutí, které zahrnuje střet zájmů, pokud nebyl takový konflikt ukončen a plně sdělen manažerovi pracovníka. Tento manažer schvaluje navrhovanou činnost a pracovník pak dodržuje všechny zvláštní postupy vyžadované manažerem ke zmírnění konfliktu.

  Navíc musejí pracovníci provozní společnosti L1 s potenciálním konfliktem zájmu mít písemný souhlas příslušného právního zástupce platformy nebo ředitele pro dodržování předpisů této platformy. Pracovníci této platformy a korporace Danaher Corporation musí mít také písemný souhlas od generálního právního zástupce společnosti Danaher Corporation nebo hlavního ředitele pro etiku a dodržování předpisů společnosti Danaher Corporation.

  Není možné vypsat každou situaci, která by mohla představovat konflikt, ale existují určité situace, kdy jsou konflikty častější. Být schopen rozpoznat potenciální konflikt vám může pomoci vyhnout sem mu. Níže uvádíme některé běžné příklady a pokyny:

  • Zaměstnání mimo firmu – Nesmíte vytvářet jakékoliv podnikání nebo pracovat pro jakoukoliv jinou společnost než Danaher, ani pro firmy, které konkurují nebo se snaží společnosti Danaher konkurovat, nebo kdyby to narušovalo vaši práci pro Danaher.
  • Správní rady. Pracovníci nesmějí působit v představenstvu žádné výdělečné společnosti, která nepatří společnosti Danaher, pokud není předem schválena výkonným viceprezidentem korporace Danaher odpovědným za podnikání a operace pracovníka společnosti, nebo v případě korporace Danaher výkonným viceprezidentem, právním poradcem společnosti Danaher a hlavním ředitelem pro etiku a dodržování předpisů.
  • Finanční zájmy – Konflikt může nastat ve chvíli, kdy vy, váš blízký přítel nebo blízký člen rodiny máte finanční zájmy ve společnosti, která podniká s nebo má jakýkoliv jiný vliv na podnikání společnosti Danaher.
  • Blízké osobní vztahy – Práce s příbuznými a dalšími, s nimiž máte blízké osobní vztahy, může představovat střet zájmů. Neměli byste být manažery nejbližších členů rodiny, ani by vám neměl bezprostřední rodinný příslušník podávat zprávy. Lze to jedině v případě, pokud by situace byla přezkoumána a schválena HR. Ve všech ostatních případech se prosím obraťte na svého manažera nebo personální poradce.
  • Obchodní příležitosti – Nikdy nevyužívejte pro osobní výhody informace a obchodní příležitosti, o kterých se dozvíte díky práci ve společnosti Danaher pracoval, ani byste je neměli s nikým jiným sdílet pro jejich osobní užitek. Tyto příležitosti patří společnosti Danaher. Konkrétně nesmějí pracovníci:
   • Přijmout pro sebe osobní příležitost, kterou získají díky majetku, informaci nebo pozici ve společnosti Danaher.
   • Využít majetku společnosti Danaher, informací nebo pozice pro osobní zisk.
   •  Konkurovat společnosti Danaher.

  Obchodní příležitosti – Zvláštní doporučení pro ředitele, kteří nejsou zaměstnanci

  Podle čl. 122, odst. 17 obecného zákona o obchodních společnostech v Delaware, přijalo představenstvo společnosti Danaher Corporation následující samostatné zásady týkající se firemních příležitostí pro ředitele, kteří nejsou zaměstnanci a kteří působí ve správní radě společnosti Danaher Corporation (dále jen „externí ředitelé“).

  Korporace Danaher se zříká jakéhokoliv zájmu nebo možného očekávání, nebo v případě nabídky jakékoliv možnosti účasti, a ředitel nebude mít povinnost sdělovat, nabízet nebo prezentovat společnosti Danaher žádnou příležitost zapojit se do podnikatelské činnosti, o které se dozví externí ředitel, s tou výjimkou, že se externí ředitel dozví o této příležitosti díky:

  (i) V souvislosti s výkonem své funkce jakožto ředitele korporace Danaher, nebo za okolností, které by měly přiměřeně vést externího ředitele k domněnce, že osoba nabízející příležitost očekává, že bude nabídnuta společnosti Danaher Corporation či její dceřiné společnosti, nebo

  (ii) Využitím informací nebo majetku korporace Danaher či její dceřiné společnosti, pokud by měl u výsledné nabídky externí ředitel důvod předpokládat, že není v zájmu korporace Danaher nebo její dceřiné společnosti. 

  Buďte aktivní a kdykoli je to možné se vyhněte situacím, které mohou vést i ke vzniku střetu zájmů. Pokud se ocitnete v situaci potenciálního střetu zájmů, poraďte se se svým manažerem.

  Otázky a odpovědi

  Vlastním široce obchodované podíly, které zahrnují investice do podnikání některých našich konkurentů a dalších společností, s nimiž spolupracujeme. Je to konflikt?

  Je velmi nepravděpodobné, že by to byl konflikt. Není to střet zájmů, pokud se váš zájem omezuje na vlastnictví veřejně obchodovaných cenných papírů (jakými jsou běžné akcie nebo přednostní akcie), které představují méně než dvě procenta příslušné třídy. Kromě toho, protože vaše investice je prostřednictvím široce obchodovaného podílového fondu, nemáte vliv na rozhodnutí jiných společností.

  Nejsem si jistý, co se rozumí pojmem „nejbližší rodinný příslušník“? Patří mezi konflikty zájmů také lidé, s nimiž mám úzké osobní vztahy podobně, jako se skutečnými příbuznými?

  Když se odvoláváme na „nejbližšího člena rodiny“, myslíme tím manželky, rodinné partnery, děti, nevlastní děti, rodiče, nevlastní rodiče, sourozence, příbuzné z manželovy či manželčiny strany a všechny ostatní příbuzné s vámi žijící ve stejné domácnosti. Obecněji má naše politika týkající se střetu zájmů zahrnovat všechny blízké vztahy, které mohou vyvolat skutečný nebo zjevný střet zájmů. I když není možné předvídat všechny okolnosti, měli byste vědět, že jakákoli činnost nebo vztah mají vliv – nebo by mohly být jinými vnímány, jakože mají vliv – na vaši objektivitu. Pokud se vás týká nějaká podobný osobní vztah, řešte jej se svým manažerem.

  Právě se k nám připojil syn kolegy. Je to dovoleno?

  Obecně platí, že příbuzní mohou pracovat ve stejném týmu nebo v provozní jednotce za předpokladu, že je tento vztah veřejně znám a řádně schválen manažerem. Nicméně pokud je nejbližší rodinný příslušník v pozici najímat, dohlížet nebo ovlivňovat řízení či bonifikace jiného příbuzného, to už představuje střet zájmů, který musí být oznámen HR a řešen tak, jak je popsáno výše.

  Více o relevantních zásadách