Využití majetku společnosti

V TÉTO SEKCI:

  Každému z nás je svěřena péče o majetek společnosti. Musíme jej chránit před ztrátou, poškozením, krádeží, plýtváním a nesprávným použitím. Jakákoliv digitální komunikace využívající aktiva společnosti nebo nástroje spravované společností nemusí být důvěrná.

  Mezi aktiva společnosti Danaher patří fyzický majetek, zařízení, vybavení, vozidla, inventář a zásoby, jakož i firemní příležitosti, finanční zdroje, duševní vlastnictví, důvěrné informace, soubory, dokumenty, informační systémy a data.

  • Naše aktiva nesmí být nikomu poskytnuta ani prodána bez odpovídajícího souhlasu.
  • Používejte pouze autorizovaný software, zařízení a postupy.
  •  E-mail, naše informační systémy a data na nich jsou považována za vlastnictví společnosti. Při používání majetku společnosti byste neměli očekávat osobní soukromí. Společnost Danaher má zodpovědnost podniknout nezbytná opatření k ochraně majetku naší společnosti.
  •  Omezené osobní používání telefonů, internetu, e-mailu a systémů rychlého zasílání zpráv je povoleno, pokud to není v rozporu s vaším úkolem, obchodním použitím systémů ani neporušuje jakékoliv zásady společnosti Danaher.

  Úředníci jsou jedinými pracovníky, kteří mohou podepisovat dokumenty nebo vykonávat oprávnění jménem korporace Danaher, nebo k tomu opravňují ostatní. Ve vašem konkrétním podnikání jsou podpisové a výdajové autority také omezeny a přiděleny určitým rolím nebo jednotlivcům. Uzavření obchodních závazků mimo tyto procesy, prostřednictvím vedlejších obchodů nebo jinak, není přijatelné. 

  Pokud máte někdy pochyby o tom, zda máte oprávnění podepsat dokument nebo podniknout jinou akci jménem společnosti nebo některé z jejích dceřiných společností, nejednejte, dokud nebudete schopni prokázat svou pravomoc jednat nebo dokud nezískáte odpovídající souhlas.

  Otázky a odpovědi

  Podnikám s nabídkou online blahopřání, kterou provozuji z domova obvykle o víkendech. V pracovní dny, když stihnu oběd o něco dřív, mohu použít svůj počítač v Danaher k vyřízení objednávek z  předcházejícího dne?

  Ne. Naše zásady zakazují, abyste v našich informačních systémech prováděli podnikání, které není podnikáním společnosti Danaher.  Svou domácí firmu musíte provozovat doma a pouze s vlastním počítačem a systémy.

  Kybernetická bezpečnost

  Všichni jsme stále více závislí na připojených zařízeních (noteboocích, tabletech, mobilních telefonech) a informačních systémech kvůli podnikání a komunikaci. Každý z nás musí chránit naše datové a informační systémy před náhodným i úmyslným zneužitím, špatným zacházením, manipulací, poškozením nebo neoprávněným přístupem k našim informačním systémům a datům.

  • Ujistěte se, že dodržujete naše zásady a postupy, které jsou určeny k ochraně našich systémů, aplikací, sítí a majetku před útoky, poškozením nebo neoprávněným přístupem.
  • Dodržujte doporučení Přemýšlet. Chránit. Zabezpečit. Společně. při využití firemních informačních systémů a přístupu k firemním datům.
  • Nikdy nesdílejte ani neumožněte nikomu jinému, aby používal vaše uživatelská jména a hesla.
  • Buďte ostražití ohledně podvodů typu phishing nebo jiných pokusů odhalit citlivé osobní nebo podnikové informace.
  • Neotevírejte podezřelé odkazy v e-mailech, ani když si myslíte, že znáte zdroj.

  Zjistěte více: Zásady zabezpečení informací v Danaher