Vedení účetnictví a finanční výkaznictví

V TÉTO SEKCI:

  Prostřednictvím filozofie Kaizen neboli neustálého zlepšování řešíme potřeby zákazníků akcemi, které prospívají většímu dobru. Nastavili jsme si laťku vysoko.

  Investoři, vládní úředníci a další se spoléhají na naše přesné a poctivé knihy a záznamy. V rámci společnosti jsou také nezbytné přesné informace, abychom mohli přijímat kvalifikovaná obchodní rozhodnutí. 

  Pracovníci na finančních nebo účetních postech nebo místech, jež mají vliv kvalitu výrobků v této oblasti, mají zvláštní zodpovědnost, ale všichni přispívají k procesu zaznamenávání obchodních výsledků a vedení záznamů. Každý z nás má zodpovědnost za to, aby informace, které předkládáme ve všech dokumentech společnosti Danaher, byly úplné, přesné a srozumitelné.

  Abychom zajistili splnění naši odpovědnosti za spolupráci s kontrolními audity, vyšetřováními a žádostmi o právní dokumenty, musíme uchovávat záznamy podle našich zásad, plně odpovídající všem požadovaným informacím, a zdržet se úprav, modifikace nebo vymazání požadovaných informací.

  • Ujistěte se, že všechny záznamy společnosti, včetně finančních údajů, výkazů výdajů a pracovní docházky, jsou jasné a úplné a nezakrývají skutečnou povahu jakékoli transakce.
  • Nikdy nezaznamenávejte nepravdivé prodeje a zásilky, ani je nezapisujte dříve, nepodhodnocujte ani nepřehánějte známé závazky a aktiva, ani neodkládejte záznam položek, které by měly být účtovány do nákladů.
  • Ujistěte se, že všechny záznamy o technice, kvalitě a výrobě jsou přesné. Nikdy tyto záznamy nefalšujte ani je nijak neznehodnocujte.
  • Nezakládejte žádné nezapsané fondy ani majetek společnosti, jakými jsou „tajné fondy“ nebo jiné typy účtů „mimo záznam“.
  • Pracovníci s jakoukoli úlohou při přípravě finančních výkazů a prohlášení společnosti Danaher Corporation mají odpovědnost za to, že jsou tyto výkazy úplné a neobsahují žádná falešná nebo zavádějící prohlášení.
  • Nikdy netlačte, neovlivňujte ani nepřesvědčujte externí účetní, kteří se podílejí na auditu nebo revizi našich finančních výkazů nebo interních kontrolách.

  Správa záznamů a držení práv

  Obchodní záznamy musí být uchovávány tak dlouho, jak je potřeba pro obchodní účely, nebo déle, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy. Dokumenty by měly být zlikvidovány pouze v souladu s politikou správy záznamů vašeho příslušného podnikání a nikdy v reakci na nebo v očekávání vyšetřování, soudního sporu nebo auditu.

  Pokud máte „zákonné držení“, nesmíte měnit ani ničit žádné relevantní informace. Pokud existují pochybnosti o vhodnosti zničení záznamů, obraťte se na právní oddělení.

  Otázky a odpovědi

  Můj manažer mě požádal, abych ve čtvrtletní zprávě zaznamenal nepotvrzený prodej, aby splnil naše cíle. Prodej však bude dokončen až po skončení čtvrtletí. Mám udělat, o co žádá?

  Ne. Vždy musíte zaznamenat náklady a výnosy ve správném časovém období. Nahlášení prodeje, který ještě nebyl dokončen, by bylo zkreslením. Může to být podvod. Musíte své obavy projednat se svým manažerem, a pokud se vám to nepodaří, použijte Speak Up! nebo požádejte o pomoc kterýkoliv z dalších zdrojů uvedených v Kodexu.

  Více o relevantních zásadách