Další zdroje etiky a dodržování předpisů

V TÉTO SEKCI:

  Další zdroje jsou umístěny v rámci platformy nebo OpCo.  Na stránce etiky a dodržování předpisů na Danaher Connect najdete seznam všech zdrojů souvisejících s dodržováním předpisů. 

  Ohledně všeobecných dotazů prosím kontaktujte integrity.answers@danaher.com

  S otázkami týkajícími se školení o dodržování předpisů, můžete kontaktovat své kontaktní místo HR (POC)

  Speak Up!

  Program Speak Up! je zde k dispozici, abyste mohli klást otázky, hledat pokyny a oznamovat své obavy anonymním a důvěrným způsobem.  Od pracovníků se očekává, že budou klást otázky, nejsou-li si jisti ohledně etických problémů nebo s dodržováním předpisů, a jsou povinni hlásit skutečná nebo potenciální porušení bodů našeho Kodexu chování nebo jiných zásad společnosti Danaher.  Když kladete vedoucím pracovníkům otázky nebo je upozorníte na porušení zásad, pomáháte společnosti Danaher a našim provozním společnostem dosáhnout a udržet nejvyšší úroveň etiky a souladu, a pomáháte nám také vytvářet základy našeho budoucího úspěchu! 

  Příklady některých oblastí, ve kterých mohou pracovníci využít funkci Speak Up! pro oznámení obav:

  • Účetnictví, vedení záznamů a nesrovnalosti v oblasti auditu
  • Výdaje spojené s podvody nebo nesrovnalostmi
  • Úplatkářství, korupce nebo nelegální platby
  • Nevhodné postupy dokumentace
  • Nepřesné finanční záznamy (nebo úmysl podat nesprávné nebo nepravidelné finanční záznamy)
  • Trestné chování
  • Porušování zákona
  • Diskriminace a obtěžování na pracovišti
  • Problémy s kvalitou produktů
  • Výrobní postupy,
  • Porušování (nebo nedodržování) standardů ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS)
  • Konflikty zájmu
  • Krádež nebo podvod
  • Násilí na pracovišti
  • Zneužívání návykových látek

  Jak nahlásit problém

  Jakékoliv problémy můžete ohlásit bezprostřednímu manažerovi nebo komukoliv z následujících zdrojů:

  • Jinému manažerovi vaší společnosti Danaher Company
  • Oddělení lidských zdrojů nebo právnímu oddělení vaší společnosti Danaher Company
  • Jakémukoliv členovi managementu Danaher Corporation
  • Jakémukoliv členovi interního auditu společnosti Danaher Corporation
  • Na lince pomoci pro integritu a dodržování předpisů na http://www.danaherintegrity.com 
  • Jakémukoliv členu představenstva společnosti Danaher Corporation

  Vezměte prosím na vědomí, že náš program Speak Up! je spravován třetí stranou, a NIKOLIV společností Danaher, aby se zachovala anonymita a důvěrnost vašich zpráv.  Zde můžete podávat zprávy týkající se porušení předpisů uvedených v našem Kodexu chování, a také požádat o pokyny týkající se zásad a postupů a nabídnout pozitivní návrhy a informace.

  Informace, které se rozhodnete poskytnout, budou zaslány společnosti Danaher naším poskytovatelem třetí strany na zcela důvěrném a anonymním základě. Máte záruku, že vaše připomínky budou vyslyšeny.  Telefonní čísla Speak Up! mohou být změněna bez předchozího upozornění, ale nejaktuálnější informace můžete vždy najít na adrese: 

  www.danaherintegrity.com

  Danaher podporuje právo pracovníků hovořit o otázkách veřejného zájmu nebo se zapojit do určitých činností souvisejících s podmínkami jejich zaměstnávání. Nic v Kodexu ani v žádné z našich zásad nemá za cíl omezit nebo zasahovat do práva na aktivity chráněné podle § 7 zákona USA o národních pracovněprávních vztazích nebo podle jakýchkoliv jiných místních zákonů či platných předpisů, jakými jsou diskuze týkající se mzdy, pracovních hodiny, pracovní podmínek, zdravotních rizik a otázek bezpečnosti.

  Existence a obsah Kodexu budou sděleny akcionářům a rovněž budou k dispozici na internetových stránkách společnosti Danaher. 

  V omezených případech se společnost Danaher může vzdát ustanovení našeho Kodexu chování. Všechny výjimky vyžadují písemné schválení předsedy představenstva společnosti Danaher Corporation, generálního ředitele, generálního právního zástupce nebo ředitele pro etiku a dodržování předpisů, a zřeknutí se práv ředitele nebo výkonného ředitele společnosti Danaher Corporation může provést pouze panel ředitelů nebo výbor správní rady společnosti Danaher Corporation. Všechny výjimky budou okamžitě zveřejněny v rozsahu vyžadovaném zákonem nebo newyorskou burzou cenných papírů.

  Náš Kodex chování neposkytuje žádná smluvní práva ani nemění pracovní poměr, který má pracovník ke své zaměstnávající DHR společnosti (s výjimkou rozsahu, v jakém je náš Kodex začleněn do jakékoli pracovní smlouvy, kolektivního vyjednávání nebo pracovní dohody či obdobné dohody, která upravuje povahu zaměstnání). Pracovníci mohou svobodně ukončit pracovní poměr na základě právních nebo smluvních závazků. Stejně tak společnost může kdykoli ukončit zaměstnání, pokud se domnívá, že je to v nejlepším zájmu podnikání, a to v souladu s platnými zákony a jakoukoliv pracovní smlouvou, která upravuje povahu zaměstnání. Kdekoliv je v našem Kodexu použit termín „pracovní smlouva“, odkazuje nejen na pracovní smlouvy, ale i na všechna platná kolektivní vyjednávání nebo pracovní smlouvy a podobné dohody.

  Ustanovení Kodexu jsou dodatečná a nemění, nenahrazují ani neodstraňují jiné zásady nebo postupy.